top of page
Üyelik Sözleşmesi

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 4 – Fiil ehliyetine sahip bulunan, üniversitelerin Fen, Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Sağlık Bilimleri alanlarından en az lisans derecesi olan, veya bunların dışındaki diğer alanlardan lisans derecesi olmakla birlikte, Biyoloji, Biyokimya, Biyoteknoloji, Biyoenformatik, Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji ve Moleküler Genetik alanlarından birinde lisansüstü eğitim alan veya bu alanlarda uluslararası bilimsel yayını olan, ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz (30) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri dernek yönetim kurulu tarafından yapılır ve en çok doksan gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 5 – Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 6 – Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

  1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

  2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

  3. Yazıl ikazlara rağmen üyelik aidatını bir sene içinde ödememek,

  4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

  5. Üye olma şartlarını kaybetmiş  olmak,

  6. Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

  7. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Gizlilik ve Güvenlik Politika Bilgisi
molbioturk.org, işbu Gizlilik Politikası ve Kullanım Sözleşmesi’nde tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır. molbioturk.org hiç bir zaman ziyaretçilerin, kayıtlı kullanıcıların ve ortakların kişisel bilgilerini üçüncü şahıslara satmamaktadır.

Kişisel bilgiler; adı soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi ifade etmektedir.

molbioturk.org, kişisel bilgileri kendi bünyesinde kullanıcı profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanabilecek ve sadece bu çalışmaların yapılması amacıyla üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

molbioturk.org, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. molbioturk.org ‘un gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, www.molbioturk.org sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, molbioturk.org’un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

molbioturk.org, www.molbioturk.org sitesi dahilinde başka sitelere link verebilir. molbioturk.org, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

molbioturk.org, gerektiğinde kullanıcıların IP adreslerini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanabilir.

molbioturk.org, kullanıcılara ve kullanıcıların www.molbioturk.org sitesinin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Çerez – Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

bottom of page